نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سرسیم گرد سایز 6.8 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3842
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 6.6 زرد

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 6.5 زرد

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 6.4 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3834
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 6.10 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 2462
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 2.8 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.260 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.050 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 2.4 آبی

اتمام موجودی

915 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3

سرسیم گرد سایز 2.10 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 1.8 قرمز

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

8