نوار فرم در سایزها و ضخامت های مختلف به منظور نظم دادن کابلهای درون تابلوهای برق و کاربردهایی که دسته سیم هایی در کنار هم قرار می گیرند و احتمال کم و زیاد شدن آنها وجود داردکاربرد دارند.

نوارفرم چینی سایز 16

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

16

نوارفرم چینی سایز 4

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

4

نوارفرم چینی سایز 6

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

6

نوارفرم چینی سایز 8

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

8

نوارفرم چینی سایز 12

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

12

نوارفرم چینی سایز 14

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

14

نوار فرم رولی سایز 20

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

20

نوار فرم رولی سایز 4

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

4

نوار فرم رولی سایز 6

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

6

نوار فرم رولی سایز 8

اتمام موحودی

ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

8