گلند ها ابزاری هستند که در ورودی تابلو و جعبه برق جهت اتصال امن نصب می شود تا جریان ورودی به سیم ها و حفاظت دستگاه و تابلو را حفظ نماید همچنین از گلند ها برای آب بندی تجهیزات الکرتونیکی و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت استفاده می شود.