یکی از بخش های اصلی در فرآیند لحیم کاری استفاده از روغن لحیم جهت جلوگیری از به وجود آمدن اکسید های فلزی در مدار است. همچنین از روغن لحیم جهت روان کاری سطح مورد نظر جهت لحیم کاری بهتر و با کیفیت تر استفاده می شود.

در حال نمایش 2 نتیجه