خمیر قلع یا همان خمیر لحیم کاری ماده ای است جهت برقراری اتصالات بین پایه قطعات و سطح مسی مورد نظر. ابتدا خمیر قلع را روی سطح مورد نظر نگه داشته و با استفاده از حرارت آن را ذوب می کنیم. قلع سبب اتصال دائمی بین قطعات شده و اتصال مکانیکی و الکتریکی بین خطوط مدار چاپی و قطعات برقرار می گردد.

قرص قلع

اتمام موجودی

100.000 تومان
نکته

از تماس با دست اجتناب شود . در هنگام کار از ماسک استفاده شود و از تنفس بخار و دود حاصله خودداری شود.