سرسیم اتصال رایت RW مناسب جهت استفاده روی برد است.

در حال نمایش یک نتیجه