بست و پایه بست نوعی نگه دارنده هستند جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر که در صنعت برق و همچنین مصارف خانگی کاربردی وسیع دارند.

بست کمربندی (12)

پایه بست (28)

لیبل کابل (1)