اسپیسرهای پلاستیکی یه قطعه ی مکانیکی است که جهت ثابت نگه داشتن قطعات کنار یکدیگر بکار می رود .